در خانه بمانیم!

وزارت میراث فرهنگی، گردشگر ی و صنایع دستی با هدف بهره گیر ی از ظرفیتهای فضای مجاز ی در توسعه اقتصادی صنایع دستی کشور بالاخص در پی شیوع مجدد بیمار ی کرونا و خسارتهای ناشی از آن، برای نخستین بار، نمایشگاه ملی صنایع دستی را به صورت آنلاین برگزار می کند.

بستن
مقایسه